Dostlarınız da Pronet’li olsun, tüm sevdikleriniz güvende olsun.

camp dost

Tavsiye kampanyası sayesinde Pronet aboneleri sistemlerini ömür boyu ücretsiz kullanabiliyorlar. Sizin tavsiyenizle bir sene içerisinde abonemiz olan her bir yakınızın için 1 ay, 10 yakınınız için ömür boyu ücretsiz Pronet aboneliği kazanacaksınız.

Dilediğiniz sayıda yakınınızın bilgilerini buradan bize iletebilir ve ücretsiz aboneliklerinizi katlayabilirsiniz.

Kampanya Katılım Şartları:

1. Kampanya 01.01.2012 ve 31.12.2012 tarihleri arasında geçerlidir. Bu tarihler arasında toplam 10 “pozitif tavsiye”* veren müşterilerimiz ömür boyu ücretsiz abonelik hakkından yaralanabilirler
*Pozitif tavsiye: Verilen her bir tavsiyenin sözleşmeye dönüşmüş, montajı yapılmış ve ilk ay abonelik bedeli tahsil edilmiş halidir.
Ömür Boyu Ücretsiz Abonelik kampanyasından kazanılan ücretsiz kullanım hak kazanımı için, tavsiye edilen müşterinin, Pronet Güvenlik sistemi abonelik ve hizmet sözleşmesi ya da satış sözleşmesini, kampanya süresi içerisinde imzalamış, montajının yapılmış ve ilk ay abonelik bedelinin tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Tavsiye edilen kişinin montaj bedelini ve ilk ay abonelik bedelini ödememiş olması durumunda bu verilen tavsiye, pozitif tavsiye olarak değerlendirilemez.

2. Kampanya, 2011 yılından önce abonemiz olan müşteriler için 01.01.2012 ve 31.12.2012 tarihleri arasında verdikleri tavsiyeler için geçerlidir. 2011 yılında abonemiz olan müşterilerimiz için ise abonelik başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde toplam 10 pozitif tavsiye vermeleri durumunda geçerlidir. Belirtilen süre içerisinde toplam 10 pozitif tavsiyeye ulaşamayan müşterilerimiz, bu 1 yıllık sürenin bitiş tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar toplam 10 pozitif tavsiye vermeleri durumunda ömür boyu ücretsiz abonelik hakkından yararlanabilirler.

3. Ömür boyu ücretsiz güvenlik sistemi aboneliği hakkı verilmesi için Pronet tarafından yapılacak kontrollerde Pronet sistemine ait raporlar geçerli olacaktır. Toplam 10 pozitif tavsiyeyi tamamlamış müşterilerimizin tavsiyeleri pazarlama departmanı tarafından sisteme ait raporlardan kontrol edilip verilen tavsiyelerin kontrol aramalarının yapılması için müşteri ilişkileri departmanına iletilir. Müşteri ilişkileri verilen tavsiyelerin her birini arayarak kendilerinin Pronet Güvenlik’e hangi yolla ulaştığı hakkında bilgi alır. Tavsiye verilen kişiler Pronet’e tavsiye yoluyla abone olduklarını belirtip tavsiye eden kişinin ismini doğru olarak vermeleri durumunda ömür boyu ücretsiz abonelik kampanyasından yararlanmaya hak kazanırlar.

4. Ömür boyu ücretsiz güvenlik sistemi aboneliğine hak kazanması ancak Pronet’e abone adayı olarak tavsiye ettiği kişiler veya tüzel kişiler arasından 10 (on) veya daha fazla sayıda kişinin veya tüzel kişinin Pronet ile Alarm sistemi abonelik ve hizmet sözleşmesi imzalaması, güvenlik sisteminin montajının gerçekleştirilmesi ve ilk ay abonelik bedelinin tahsil edilmiş olması şartıyla mümkün olacaktır. Kazanılmış ücretsiz kullanım hakları, yeni müşterilerin montajlarının gerçekleşmesinin ilk ay abonelik bedelinin tahsil edilmiş olmasının ardından kullanılmaya başlanacaktır.

5. Abonemizin ömür boyu ücretsiz güvenlik sistemi aboneliği hakkı kazanması ancak hak kazandığı tarih itibariyle Pronet’e herhangi bir borcu olmaması şartına bağlıdır.

6. Kampanya, mevcut abonelerin yanı sıra kampanya süresince abone olacak Pronet Hizmet Paketi müşterileri için de geçerlidir. 3. parti AHM müşterileri bu kampanya kapsamı dışındadır.

7. Aynı unvanlar için verilen tavsiyeler kampanyaya dahil olacaktır. Yani abone kendi yerini kendisine tavsiyede bulunabilecektir.

8. Ömür Boyu Ücretsiz Abonelik kampanyası Pronet’in başka kampanyaları ile birleştirilemez.

9. Tavsiye veren birden fazla sisteme sahip abonelerin bu kampanyadan elde ettiği ömür boyu ücretsiz abonelik hakkı, abonelik ücreti daha düşük olan güvenlik sistemi için geçerli olacaktır. Kampanya tarihleri dışında verilen tavsiyeler kampanya kapsamında sayılmazlar.

10. 2011 yılı öncesinde abonemiz olmuş müşterilerin, 2012 yılı öncesinde verdikleri tavsiyeler bu kampanya kapsamında sayılmazlar. Sadece 01.01.2012 ve 31.12.2012 tarihleri arasında verdikleri tavsiyeler geçerli sayılıp, belirtilen bu tarihler arasında toplam 10 pozitif tavsiyeyi tamamlamaları durumunda kampanyadan yararlanabilecekler.

11. Pronet, bu kampanya kurallarını değiştirme hakkını saklı tutar.

12. Bu kampanyadan ömür boyu ücretsiz abonelik hakkı kazanmış olan abone, bu hakkını bir başkasına devredemez.

13. Ömür Boyu Ücretsiz Abonelik hakkı sistem sahibi abonenin ömrü boyunca geçerli olacaktır.

14. Kampanyada elde edilen haklar paraya çevrilemez. Hak kazanılan ömür boyu ücretsiz güvenlik sistemi aboneliği bedelinin nakden ödenmesi talep edilemez, bu hak hiçbir şekilde bir başkasına bedelli veya bedelsiz olarak devredilemez. Bu kampanyadan kazanılan ömür boyu ücretsiz abonelik hakkı verasete konu olamaz. Ömür boyu ücretsiz güvenlik sistemi aboneliği hakkı gerçek kişi abonenin ölümü, kısıtlanması ve benzeri hallerde, tüzel kişi abonenin ise tasfiyesine karar verilmesi, hakkına iflas veya iflas ertelemesi kararı alınması, ödeme güçlüğü içine düşerek hakkında açılan icra takiplerinden en az birisinin aciz belgesi düzenlenerek sona ermesi ve herhangi bir nedenle fiilen ya da hukuken çalışmasına engel olacak bir duruma düşmesi halinde ve benzeri hallerde hiçbir ihtara ya da bildirime gerek duyulmadan sona erer ve hiçbir şekilde abonenin mirasçılarına, kanuni temsilcilerine, iflas masasına ve benzeri yerlere ve kişilere devrolmuş sayılamaz.

15. Ömür Boyu Ücretsiz Abonelik hakkına sahip olacak ve Güvenlik sistemi abonelik ve hizmet sözleşmesi imzalayacağı düşünülen abone adaylarının isim, adres ve telefon numaraları da dahil olmak üzere her türlü iletişim bilgileri abonemiz tarafından Pronet’e bildirilmelidir.

16. Abonemizin Pronet’e olan tüm borcunu ödemesini müteakip bir sonraki tahsilat döneminden başlamak üzere güvenlik sistemi aboneliği ömür boyu ve ücretsiz hale gelecektir.

17. Kampanya tüzel kişi aboneler için hak kazanıldığı tarihten itibaren sadece 10 yıl için geçerli olacaktır. Bu sürenin sonunda ücretsiz güvenlik sistemi aboneliği hakkı hiçbir ihtar ya da bildirime ihtiyaç duyulmaksızın sona erecektir. Bu sürenin bitiminden itibaren aboneliğin devam edebilmesi kurumsal müşterinin aylık abonelik bedellerinin ödemesi şartına bağlıdır.

18. Pronet Güvenlik ve Çözüm Ortakları çalışanları kendi portföyündeki müşterilere için gerçekleştirdikleri satışları ve kendi yakınlarına yapılan satışları tavsiye olarak verip gerçekleşen bu satışlardan ömür boyu ücretsiz kullanım hakkı talep edemezler.

19. Abonemiz bir kurumsal firma ise, hangi pozisyonda bulunursa bulunsun, firma sahibi dışında o firmada çalışanlar firmaya ait diğer şubeleri kendilerine tavsiye ettikleri yeni yerler olarak gösteremezler.

20. Pronet, bu kampanyasını kendisinin belirleyeceği bir tarihte sonlandırma hakkını saklı tutar.